ANBI

Stichting B4Nature heeft de ANBI status in aanvraag.

Stichting B4Nature
t.a.v Dhr. Peter Schallenberg
p/a Van Heekstraat 29b
3125 BN Schiedam

RSIN:        862478005
Web:         www.B4Nature.org
E-mail:     mail@B4Nature.org
Tel:           +31 6 5166 3528

De stichting heeft tot doel:
Het initiëren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van natuur en milieu door het beschermen en ondersteunen van insecten en bestuivers, met name bijen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Op hoofdlijnen is het beleidsplan van de stichting:
- het stimuleren van de gezondheid van honingbijen en andere bestuivende insecten door ondersteuning van projecten;
- het stimuleren van de productie en distributie van resistente vitale bijen;
- het stimuleren van het vergroten van kennis en het geven van informatie over dit onderwerp;
- het stimuleren van het geven van opleidingen en trainingen;
- het geven van financieel advies om bovenstaand te bekostigen
- en het verrichten van al wat met bovenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting B4Nature heeft drie bestuursleden.
Voorzitter Dhr. E. De korte
Secretaris Dhr. P. Gelderloos
Penningmeester Dhr. H. Hijlkema

Bestuurders en/of beleidsbepalers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Download hier een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording:
Jaarverslag 2021

Stichting B4nature ondersteund uitsluitend, doch minstens voor 90%,  natuur- en milieu projecten en activiteiten in het algemeen belang.
In het bijzonder projecten en activiteiten ter bevordering van bestuivende insecten.
Zie ook de statuten hier.
Voor lopende projecten kijk op projecten pagina.

Stichting B4Nature beoogt met haar projecten en activiteiten geen winstoogmerk. Opbrengsten worden ten allen tijde besteedt aan de projecten en activiteiten zoals omschreven in Artikel 2, lid 1 van de statuten

Alle bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers voldoen aan de integriteitseisen zoals omschreven op de website van de belastingdienst, sectie ANBI.
Zie ook: https://tinyurl.com/4znbfhvc

Bestuurders en beleidsbepalers hebben in persoon geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
Ze hebben ook geen doorslaggevende stem of veto. Dit is geregeld in de statuten.

De beloning van bestuurders en beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Zoals omschreven in de statuten Artikel 3 lid  5.

De stichting heeft een actueel beleidsplan. Download het beleidsplan hier (komt nog)

Onder leiding van de penningmeester bewaakt het bestuur de verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.

Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Waarbij de voorkeur uitgaat naar een gelijkwaardige ANBI stichting.

De Stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen middels boekhoudsoftware, waarbij alle bestuursleden inzicht hebben.
(4 ogen principe)
Ten minste zal uit deze boekhouding opgemaakt kunnen worden:
- welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding, vacatiegelden en overige betalingen;
- welke kosten de stichting heeft gemaakt;
- wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de stichting
- wat de uitgaven en bestedingen zijn van de stichting