Privacyverklaring

Ingangsdatum: 8 mei 2023
Datum laatste wijziging: 8 mei 2023

Stichting B4Nature neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid
Stichting B4Nature verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Stichting B4Nature streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Stichting B4Nature verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;
 • Voor wetenschappelijk (of historisch) onderzoek;
 • Om met u in contact te kunnen treden;
 • Om u te informeren over diensten van Stichting B4Nature;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie of te reageren op door u gestelde vragen;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Stichting B4Nature;
 • Facturering;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.
 • Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
  • De door u gegeven toestemming (art. 6 lid 1, sub a AVG)
  • Het op u verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1, sub b AVG)
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1, sub c AVG)
  • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (art. 6 lid 1, sub d AVG)
  • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (art. 6 lid 1, sub e AVG)
  • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting B4Nature of van een derde (art. 6 lid 1, sub f AVG)

Beveiligen en bewaren
De organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met de organisatie Stichting B4Nature via mail@B4Nature.org.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.